News All Poker video

Lesson 1: หัวใจหลัก ที่จะทำให้สำเร็จใน โป๊กเกอร์

00:00 | โป๊กเกอร์ Lesson 1 00:14 | พี่แก๊กคือใคร 02:00 | Game Selection – การเลือกเกมที่จะทำให้เรามีโอกาสชนะมากกว่าแพ้ 03:30 | Preflop Hand Selection – การเลือกไพ่ในการเล่นที่ทำให้เราตัดสินใจง่ายขึ้น 08:40 | Bank Roll Manament – การบริหารการเงินเพื่อให้ประสบความสำเร็จในระยะสั้นและระยะยาว 12:00 | สรุป Lesson 1

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *